Regulamin

1. Regulamin Sklepu Internetowego fotech
2. 
Zasady zwrotów i reklamacji
3. Regulamin Programu Lojalnościowego VIPro
4. Regulamin Loterii VIPro

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez V-PROTECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Policach, za pośrednictwem sklepu internetowego fotech.com.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez V-PROTECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Policach usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje
 
  1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
  3. Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
  4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
  5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
  6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
  8. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  9. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  10. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
  11. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
  12. Sprzedawca - oznacza V-PROTECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Policach (72-010), ul. Tanowska 18, NIP: 8513263565, REGON: 389816906, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000919383, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych; e-mail: biuro@v-protect.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
    Numer BDO - 000543999.
  13. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie fotech.com.pl.
  14. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
  15. Trwałość - zdolność Towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania.
  16. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
  17. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego
 
  1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
  2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Microsoft Edge 109 lub Internet Explorer 11 lub Chrome 110 lub FireFox 109 lub Opera 95 lub Safari 11 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
  3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
  4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
  5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
  6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
  7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

§ 3 Rejestracja
 
  1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
  2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
  3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
  4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
  5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
  6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
§ 4 Zamówienia
  1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
  2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
  4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
  5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
  6. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
  7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku, na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta, podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.
  8. Przy dokonywaniu płatności za nabyte Towary, wymienione w Załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174 ze zm.), które to płatności udokumentowane są fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15 000 zł brutto lub równowartość tej kwoty - podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile ma on zastosowanie wobec Klienta składającego zamówienie.
    Faktura wystawiona przez Sprzedawcę, o której mowa powyżej, powinna zawierać wyrazy: “mechanizm podzielonej płatności”. Strony takiej transakcji, obowiązane są posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzone w walucie polskiej.

§ 5 Płatności
 
  1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
  2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  b) karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);
  c) karta płatnicza, przelew bankowy lub BLIK poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu imoje informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);
  d) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta);
  e) gotówką za pobraniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
  f) gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w biurze Sprzedawcy);
  g) kartą płatniczą poprzez zewnętrzny system płatności Google Pay, obsługiwany przez firmę Google Payment Ireland Limited z siedzibą w Irlandii (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu Google Pay informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);
  h) kartą płatniczą poprzez zewnętrzny system płatności Apple Pay, obsługiwany przez firmę Apple Inc. z siedzibą w USA (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu Apple Pay informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności).
  3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.
  4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Dostawa
 
  1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Unii Europejskiej.
  2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar zgodny z Umową sprzedaży.
  3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
  4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu.
  5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
  6. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
  7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
  8. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
  9. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
    Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.
  10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 7 Rękojmia dla Przedsiębiorców
 
  1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę.
  2. Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
    Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.
    Przedsiębiorca nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
  b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy.
    Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
  3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Przedsiębiorcy. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Przedsiębiorca żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru, lub usunięcia wady
  4. Przedsiębiorca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
  5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Przedsiębiorca może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy
  6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Przedsiębiorcę.

§ 8 Niezgodność towaru z umową
 
Reklamacja Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta
  1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
  2. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym Trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
  a. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
  b. przed zawarciem umowy publicznej zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;
  c. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o zawarciu umowy.
  c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać;
  d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w §8 ust. 2, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w §8 ust. 2, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
  4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
  a) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
  b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią.
  5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.
  6. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową określonego w §8 ust. 5, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
  7. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.
  8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
  9. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
  10. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
  11. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta Towar na swój koszt.
  12. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
  13. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
  14. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z §8 ust. 8 powyżej;
  b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z §8 ust. 10 do §8 ust. 12 powyżej;
  c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
  d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych od §8 ust. 7 do §8 ust. 12 powyżej;
  e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.
  15. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  16. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o obniżeniu ceny.
  17. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.
  18. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.
  19. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
  20. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  21. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 9 Gwarancja
 
  1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
  2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

§ 10 Odstąpienie od Umowy sprzedaży
 
  1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
  2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik.
    Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, tj.: V-PROTECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Tanowska 18 (72-010), Police, lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj.: rma@v-protect.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
    Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
  3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.
  4. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru, lub dostarczenia przez Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  7. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
  8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.
  9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta oraz Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
  10. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 11 Usługi nieodpłatne
 
  1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  a) Formularz kontaktowy;
  b) Newsletter;
  c) Prowadzenie Konta Klienta;
  d) Zapytaj o produkt.
  2. Usługi wskazane w §11 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
  4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
  5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
  6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
    Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.
  7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
  8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
  9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
  10. Usługa Zapytaj o produkt, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
  11. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Zapytaj o produkt, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
  12. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
  13. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
  14. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
  15. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres reklamacjesklep@v-protect.pl lub za pośrednictwem Konta Klienta, na zasadach opisanych na Stronie Internetowej Sklepu. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 12 Ochrona danych osobowych
 
  1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 13 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)
 
  1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
  2. Klient, który dokonał Rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
  3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 14 Postanowienia końcowe
 
  1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
  2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
  3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §13 Regulaminu.
  6. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
  7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.07.2023 r.

 

 

 

 

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „VIPro”

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1.     Niniejszy Regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady przeprowadzania, funkcjonowania oraz warunki udziału w Programie Lojalnościowym „VIPro” (dalej jako: „Program Lojalnościowy”) organizowanym przez spółkę V-PROTECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Policach, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000919383, której akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującą się numerem NIP: 851-326-35-65 oraz numerem REGON: 389816906, adres: ul. Tanowska 18, 72-010 Police, Polska, adres poczty elektronicznej: biuro@v-protect.pl (dalej jako: „Organizator”).

2.     Program Lojalnościowy adresowany jest do Klientów Organizatora, którzy spełniają warunki do uczestnictwa w Programie Lojalnościowym przewidziane Regulaminem.

3.     Program Lojalnościowy realizowany jest od dnia 22 listopada 2022 roku i trwa do dnia 31 grudnia 2023 roku, według strefy czasowej właściwej dla siedziby Organizatora (dalej jako: „Okres Obowiązywania Programu Lojalnościowego”). Organizator według własnej woli może jednostronnie przedłużyć Okres Obowiązywania Programu Lojalnościowego o dowolny czas.

4.     Program Lojalnościowy realizowany jest na terytorium całego świata, na terenie którego zgodnie Regulaminem oferowana jest przez Organizatora dostawa jego Produktów.

5.     Program Lojalnościowy umożliwia Uczestnikom zdobywanie Punktów Lojalnościowych na zasadach określonych w Regulaminie (dalej jako: „Punkty Lojalnościowe”), które następnie na warunkach określonych w Regulaminie mogą wymienić na Nagrody wskazane w Regulaminie (dalej jako: „Nagrody”).

6.     Treść Regulaminu Programu Lojalnościowego udostępniona jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.v-protect.com/download .

 

 

§ 2 Definicje

 

1.     Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Lojalnościowego „VIPro” wraz z jego wszystkimi załącznikami, który określa zasady przeprowadzania, funkcjonowania oraz warunki udziału w Programie Lojalnościowym „VIPro” organizowanym przez Organizatora spółkę V-PROTECT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Policach.

2.     Program Lojalnościowy – Program Lojalnościowy „VIPro” organizowany przez Organizatora spółkę V-PROTECT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Policach, którego zasady przeprowadzania, funkcjonowania oraz warunki udziału określa niniejszy Regulamin.

3.     Organizator – V-PROTECT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Policach, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000919383, której akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się numerem NIP: 851-326-35-65 oraz numerem REGON: 389816906, adres: ul. Tanowska 18, 72-010 Police, Polska, adres poczty elektronicznej: biuro@v-protect.pl , telefon: 0048 789 390 230.

4.     Klient – każdy podmiot prawa, posiadający osobowość prawną, dokonujący zakupu usługi lub towarów u Organizatora. W przypadku osób fizycznych niezbędne jest osiągnięcie pełnoletności, tj. ukończenie 18 roku życia.

5.     Uczestnik – każdy Klient, który spełni warunki do uczestnictwa w Programie Lojalnościowym przewidziane Regulaminem i który w Okresie Obowiązywania Programu Lojalnościowego złoży u Organizatora zamówienie na Produkty drogą mailową lub telefoniczną oraz wyrazi chęć przystąpienia do Programu Lojalnościowego oświadczając drogą mailową, iż zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje go.

6.     Okres Obowiązywania Programu Lojalnościowego – Program Lojalnościowy realizowany jest od dnia 22 listopada 2022 roku i trwa do dnia 31 grudnia 2023 roku, według strefy czasowej właściwej dla siedziby Organizatora. Jednostronna decyzją Organizatora może zostać przedłużony o dowolny czas. Jednocześnie stosownie do postanowień Regulaminu Organizator może w każdym czasie jednostronnie zakończyć prowadzenie Programu Lojalnościowego, o czym informuje Uczestników z 30-dniowym wyprzedzeniem.

7.     Punty Lojalnościowe – są to punkty zdobywane przez Uczestników w ramach Programu Lojalnościowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, które następnie Uczestnicy na warunkach określonych w Regulaminie mogą wymienić na Nagrody wskazane w Regulaminie.

8.     Nagrody – są to nagrody przewidziane niniejszym Regulaminem, które Uczestnik może uzyskać za zebrane wcześniej w Programie Lojalnościowym Punkty Lojalnościowe.

9.     Produkty – są to produkty wymienione w niniejszym Regulaminie, za zakup których Organizator na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie przewiduje zdobywanie Punktów Lojalnościowych przez Uczestników Programu Lojalnościowego.

 

 

§ 3 Warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym

 

1.     Uczestnikiem Programu Lojalnościowego jest każdy Klient, który w Okresie Obowiązywania Programu Lojalnościowego złoży u Organizatora zamówienie na Produkty drogą mailową lub telefoniczną oraz wyrazi chęć przystąpienia do Programu Lojalnościowego oświadczając drogą mailową, iż zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje go (dalej jako: „Uczestnik”).

2.     W celu przystąpienia do Programu Lojalnościowego Uczestnik składa u Organizatora zamówienie na Produkty drogą mailową lub telefoniczną oraz wyraża chęć przystąpienia do Programu Lojalnościowego oświadczając drogą mailową, iż zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje go.

3.     Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym jest bezpłatne i dobrowolne.

4.     Każdy Klient może być zarejestrowany w Programie Lojalnościowym jako Uczestnik tylko raz w jednym czasie.

5.     Program Lojalnościowy polega na przyznawaniu przez Organizatora Punktów Lojalnościowych Uczestnikom, którzy dokonają zamówień Produktów oferowanych przez Organizatora oraz opłacą je w uzgodnionym terminie.

6.     Każdy Uczestnik może dokonać zamówień jedynie w swoim imieniu i na swoją rzecz. Uczestnik nie ma możliwości przekazania swoich zamówień lub zebranych już Punktów Lojalnościowych innym Uczestnikom.

7.     Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do korzystania z Programu Lojalnościowego w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

8.     Uczestnik biorący udział w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym, a w przypadku ich zmiany w trakcie trwania Programu Lojalnościowego do ich niezwłocznej aktualizacji.

 

 

§ 4 Warunki Programu Lojalnościowego

i zasady przyznawania Punktów Lojalnościowych

 

1.     Organizator przyznaje Uczestnikowi Punkty Lojalnościowe za zakup Produktów zgodnie z następującymi warunkami:

a)     za jedno opakowanie 1000 szt. dowolnych termokurczliwych osłonek spawów światłowodowych z serii Singol Uczestnik otrzymuje 5 Punktów Lojalnościowych,

b)     za jedno opakowanie 150 szt. aluminiowych zaciskanych osłonek spawów światłowodowych z serii ANT Uczestnik otrzymuje 8 Punktów Lojalnościowych,

c)     za każde opakowanie 1000 szt. dowolnych termokurczliwych osłonek spawów z serii Ribbon Uczestnik otrzyma 25 Punktów Lojalnościowych.

2.     Zgromadzone Punkty Lojalnościowe Uczestnik może wymienić na nagrody rzeczowe wskazane w ulotce stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu, o ile posiada wystarczającą ilość określonych tam Punktów Lojalnościowych niezbędnych do uzyskania danej nagrody rzeczowej lub może przekazać zgromadzone Punkty Lojalnościowe na realizację swoich przyszłych zamówień według przelicznika 1 punkt = 1 zł albo 5 punktów = 1 euro.

3.     W ramach Programu Lojalnościowego Organizator może ogłosić okresy, w czasie których będzie można zdobyć podwójną liczbę Punktów Lojalnościowych za złożenie i opłacenie w terminie zamówienia na wybrane Produkty i przy spełnieniu określonych warunków. Informacje w tym zakresie Organizator będzie publikował na swojej stronie internetowej  www.v-protect.com lub w rozsyłanej mailowo e-ulotce lub w social mediach Organizatora.

4.     Punkty Lojalnościowe gromadzone są dla każdego Uczestnika i sumowane po każdym kolejnym złożonym, wysłanym i opłaconym w terminie zamówieniu. Za termin opłacenia zamówienia uznaje się termin zapłaty widniejący na fakturze sprzedaży wystawionej do danego zamówienia. Punkty Lojalnościowe można wykorzystać dopiero po rozliczeniu faktury wystawionej do danego zamówienia, za które je uzyskano.

5.     Uczestnik może dokonać sprawdzenia ilości zebranych przez siebie Punktów Lojalnościowych kontaktując się z Organizatorem w godzinach pracy biura Organizatora (od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00) pod adresem poczty elektronicznej: biuro@v-protect.pl lub telefonicznie pod numerem: 0048 789 390 230.

6.     W przypadku błędnego naliczenia Punktów Lojalnościowych lub zupełnego braku ich naliczenia Uczestnikowi przysługuje reklamacja do Organizatora.

7.     Punkty Lojalnościowe nie podlegają wymianie na pieniądze i nie są pieniądzem elektronicznym.

8.     Punkty Lojalnościowe nie mogą zostać przeniesione przez Uczestnika na rzecz innego Uczestnika.

9.     Punkty Lojalnościowe są ważne w Okresie Obowiązywania Programu Lojalnościowego i mogą być wymienione na Nagrody jedynie w tym czasie. Po upływie Okresu Obowiązywania Programu Lojalnościowego Punkty Lojalnościowe tracą ważność i są kasowane, a więc nie mogą być wymienione na Nagrody.

10.  Jeżeli nie dojdzie do pełnego wykonania zamówienia Uczestnika w związku, z którym Uczestnikowi zostały lub powinny zostać przyznane Punkty Lojalnościowe (np. w przypadku anulowania zamówienia, odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, nieważności czy też bezskuteczności) albo w przypadku stwierdzenia przez Organizatora nadużyć Uczestnika, albo błędnego zaksięgowania danej czynności lub innych zdarzeń podlegających ocenie Organizatora, Organizator może nie przyznać Uczestnikowi Punktów Lojalnościowych albo anulować już przyznane Punkty Lojalnościowe.

 

 

§ 5 Wymiana Punktów Lojalnościowych na Nagrody

 

1.     Uczestnik posiadający zebraną określoną przez Organizatora liczbę Punktów Lojalnościowych może dokonać ich wymiany na Nagrody, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2.     Organizator przewiduje następujące Nagrody:

a)     nagrody rzeczowe w postaci przedmiotów wskazanych w ulotce stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu po uzbieraniu odpowiedniej ilości Punktów Lojalnościowych do ich uzyskania;

b)     rabat pieniężny udzielony przez Organizatora na przyszłe zamówienie danego Uczestnika według przelicznika wskazanego w § 4 ust. 2 Regulaminu.

3.     Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia również innych dodatkowych Nagród, w tym dodatkowych nagród rzeczowych. Informacje w tym zakresie Organizator będzie publikował na swojej stronie internetowej  www.v-protect.com lub w rozsyłanej mailowo e-ulotce lub w social mediach Organizatora.

4.     Uczestnik dokonuje wymiany Punktów Lojalnościowych na rabat pieniężny (§ 5 ust. 2 b) na wyraźne oświadczenie Uczestnika, złożone drogą mailową na adres poczty elektronicznej: vipro@v-protect.pl , przy okazji składania na swoją rzecz kolejnego zamówienia u Organizatora. Wówczas wartość tego zamówienia Uczestnika jest obniżana o rabat pieniężny, stanowiący Nagrodę za wymienione przez Uczestnika Punkty Lojalnościowe zgodnie z Regulaminem.

5.     Uczestnik dokonuje wymiany Punktów Lojalnościowych na nagrody rzeczowe w postaci przedmiotów wskazanych w ulotce stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu (§ 5 ust. 2 a) na wyraźne oświadczenie, złożone drogą mailową na adres poczty elektronicznej: vipro@v-protect.pl , ze wskazaniem konkretnej nagrody rzeczowej i adresu jej dostawy – wybrana nagroda rzeczowa nie podlega wymianie na pieniądze.

6.     Uczestnik dokonując wymiany Punktów Lojalnościowych określa, ile Punktów Lojalnościowych chce wymienić. Uczestnik może wymienić Punkty Lojalnościowe wyłącznie na Nagrodę o wartości nie większej niż posiadane przez niego Punkty Lojalnościowe i jedynie w terminie przewidzianym niniejszym Regulaminem.

7.     Punkty Lojalnościowe po wymianie ich na Nagrodę są odejmowane z konta Uczestnika.

8.     Nagroda w postaci rabatu pieniężnego udzielanego do kolejnego zamówienia Klienta u Organizatora łączy się z innymi promocjami i rabatami u Organizatora, o ile inaczej nie zastrzeżono w warunkach takiej promocji lub rabatu.

9.     W przypadku dokonania wymiany przez Uczestnika Punktów Lojalnościowych na nagrodę rzeczową będzie ona dostarczona Uczestnikowi przez Organizatora wraz z najbliższą wysyłką zamówionych towarów – o ile nagroda rzeczowa będzie dostępna u Organizatora na stanie magazynowym, jednak nie później niż w terminie 60 dni kalendarzowych od złożenia przez Uczestnika stosownego oświadczenia o chęci wymiany Punktów Lojalnościowych na konkretną nagrodę rzeczową.

 

 

§ 6 Zakończenie uczestnictwa w Programie Lojalnościowym

 

1.     Uczestnik może wypowiedzieć swoje uczestnictwo w Programie Lojalnościowym ze skutkiem natychmiastowym, składając oświadczenie na piśmie na adres siedziby Organizatora (ul. Tanowska 18, 72-010 Police, Polska) lub w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: biuro@v-protect.pl .

2.     Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi jego uczestnictwo w Programie Lojalnościowym z ważnych powodów, z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Uczestnika przy przystępowaniu do Programu Lojalnościowego. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, uznaje się między innymi naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa w związku z Programem Lojalnościowym. Organizator wskazuje w wypowiedzeniu jego przyczynę.

3.     Z momentem ziszczenia się skutku wypowiedzenia uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Punkty Lojalnościowe Uczestnika są kasowane i nie ma możliwości ich wymiany na Nagrody. Uczestnik, zamierzający wypowiedzieć umowę, powinien w miarę możliwości uprzednio wymienić zebrane Punkty Lojalnościowe na Nagrody, jeśli jest do nich uprawniony i spełnia warunki Regulaminu. Nie ma możliwości przywrócenia Punktów Lojalnościowych Uczestnika po ich skasowaniu.

4.     W przypadku braku zapłaty przez Uczestnika za fakturę na rzecz Organizatora, której opóźnienie w zapłacie wynosi więcej niż 30 dni, Organizator może jednostronnie wykluczyć Uczestnika z udziału w Programie Lojalnościowym ze skutkiem natychmiastowym, kasując jednocześnie wszystkie dotychczas przyznane Punkty Lojalnościowe.

5.     Organizator może w każdym czasie jednostronnie zakończyć prowadzenie Programu Lojalnościowego, o czym informuje Uczestników z 30-dniowym wyprzedzeniem na swojej stronie internetowej  www.v-protect.com lub w rozsyłanej mailowo e-ulotce lub w social mediach Organizatora lub za pośrednictwem bezpośredniej korespondencji e-mail, na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej. W tym czasie Uczestnicy mogą dokonać wymiany Punktów Lojalnościowych na Nagrody. Niewykorzystane w tym czasie przez Uczestników Punkty Lojalnościowe podlegają skasowaniu bez możliwości ich przywrócenia.

 

 

§ 7 Reklamacje

 

1.     Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym i uczestnictwem w nim należy składać do Organizatora pisemnie na adres: ul. Tanowska 18, 72-010 Police, Polska albo droga mailową na adres poczty elektronicznej: biuro@v-protect.pl .

2.     Reklamacja powinna zawierać:

a)     dane identyfikacyjne Uczestnika - imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej,

b)     informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, m.in. rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości,

c)     roszczenie Uczestnika, tj. informację czego Uczestnik się domaga.

3.     Organizator powinien ustosunkować się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Organizator może jednak wydłuż ten termin o kolejne 14 dni, w takim przypadku musi jednak poinformować Uczestnika składającego reklamację o tym wydłużonym terminie potrzebnym do rozpoznania reklamacji.

4.     Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator kieruje się przede wszystkim postanowieniami Regulaminu.

5.     Rozpoznanie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie, co jednak nie wyklucza możliwości ewentualnego dochodzenia przez Uczestnika swoich żądań zgodnie z powszechnie obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa.

 

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 

1.     W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Programu Lojalnościowego zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa w Rzeczpospolitej Polskiej.

2.     Treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Programu Lojalnościowego mają charakter jedynie informacyjny.

3.     Uczestnik przed przystąpieniem do Programu Lojalnościowego zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Programie Lojalnościowym jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

4.     Postanowienia Regulaminu nie ograniczają ani nie wyłączają dochodzenia swoich roszczeń przez Uczestnika stosownie do przepisów dotyczących rękojmi za wady i gwarancji lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5.     Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym jest Organizator - V-Protect Spółka z o.o., ul. Tanowska 18, 72-010 Police, Polska. Kontakt w sprawie danych osobowych: biuro@v-protect.pl . Dane Uczestników przetwarzane są w celach i w zakresie uczestnictwa w Programie Lojalnościowym zgodnie z ochroną danych osobowych przewidzianych przepisami, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Uczestnik może w każdym czasie żądać udostępnienia przetwarzanych swoich danych osobowych, ma prawo do ich aktualizacji oraz może żądać usunięcia ich przez Organizatora - ostatnie jest jednoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem przez Uczestnika swojego udziału w Programie Lojalnościowym i skasowaniem Punktów Lojalnościowych Uczestnika.

6.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z następujących ważnych przyczyn i w zakresie wynikającymi z ważnej przyczyny uzasadniającej zmianę:

a)     zmiany przepisów prawa lub wydania przez uprawniony organ orzeczenia, wymagających odpowiedniej zmiany Regulaminu – w zakresie do tego niezbędnym,

b)     konieczności zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu Lojalnościowego i zapobiegania nadużyciom – w zakresie do tego niezbędnym,

c)     konieczności ochrony uzasadnionych interesów Uczestników – w zakresie do tego niezbędnym,

d)     wprowadzenia nowych lub rozszerzania istniejących funkcjonalności Programu Lojalnościowego – w zakresie do tego niezbędnym,

e)     możliwości zaoferowania Uczestnikom korzystniejszych warunków uczestnictwa w Programie Lojalnościowym – w zakresie do tego niezbędnym.

W takim przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach co najmniej na 1 miesiąc przed terminem zmiany Regulaminu poprzez udostępnienie zmienionego Regulaminu wraz z odpowiednim ogłoszeniem na stronie internetowej Organizatora, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub orzeczenie uprawnionego organu będzie wymagało od Organizatora zmian w krótszym terminie.

7.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 listopada 2022 roku.

 

 

 

 

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ:

„LOTERIA VIPro”

 

 

 

§ 1

Nazwa Loterii

Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą „LOTERIA VIPro” (dalej „Loteria”). Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 227).

 

 

§ 2

Organizator Loterii

Podmiotem urządzającym Loterię jest Organizator, tj. V-PROTECT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Policach, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000919383, której akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się numerem NIP: 851-326-35-65 oraz numerem REGON: 389-816-906, adres: ul. Tanowska 18, 72-010 Police, Polska, adres poczty elektronicznej: loteria@v-protect.pl, telefon: +48 789 390 230 („Organizator”).

 

 

§ 3

Wskazanie organu wydającego zezwolenie

Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 227), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

 

§ 4

Obszar, czas i sposób zapewnienia prawidłowości urządzenia Loterii

1.     Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii.

2.     Loteria jest organizowana w siedzibie Organizatora przy ul. Tanowskiej 18 w Policach
(72-010 Police).

3.     Loteria rozpoczyna się w dniu 8 maja  2023 r. i kończy się ostatecznie w dniu 27 lutego 2024 r. (okres trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym, aż do ostatecznego terminu wydania Nagrody).

4.     Okres Sprzedaży Promocyjnej uprawniający Uczestnika do uzyskania Losu za zakup w tym okresie u Organizatora towarów na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie trwa od 8 maja  2023 r. do 31 grudnia  2023 r. („Okres Sprzedaży Promocyjnej”).

5.     Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii, w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem Loterii sprawuje powołana przez Organizatora Komisja Loterii (dalej „Komisja”).

6.     W skład Komisji wchodzą trzy osoby, w tym przewodniczący Komisji, który posiada zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 227). Organizator wydał regulamin działania Komisji. Komisja sporządza protokół z przebiegu losowania nagrody.

7.     Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii
czy postanowień Regulaminu, a także reklamacje, rozstrzygane są przez Komisję Loterii.

 

 

§5

Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii

1.     W Loterii mogą brać udział Uczestnicy, którzy spełniają warunki opisane w Regulaminie.

2.     W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i członkowie ich rodzin, a także członkowie organów statutowych Organizatora oraz członkowie ich rodzin, oraz osoby zaangażowane w przygotowanie i przeprowadzenie Loterii.

3.     Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, wstępnych i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4.     Udział w Loterii jest dobrowolny. Podmiot, który przystąpił do Loterii zgodnie
z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii („Uczestnik”). Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Loterii przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść
i zobowiązuje się do przestrzegania zasad opisanych w Regulaminie.

5.     Przystąpienie do loterii odbywa się poprzez przesłanie na adres mailowy organizatora loteria@v-protect.pl wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 albo nr 2 do Regulaminu, w zależności od formy organizacyjnej przedsiębiorstwa.

6.     W przypadku stwierdzenia przez Komisję Loterii naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja Loterii ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.

7.     W Loterii udział wziąć mogą jedynie przedsiębiorcy (podmioty prowadzące działalność gospodarczą), którzy mogą działać osobiście lub za pośrednictwem osób wchodzących
w skład organu uprawnionego do reprezentacji lub za pośrednictwem pełnomocników uprawnionych do działania w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy, a także pracowników przedsiębiorcy lub osób współpracujących na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych.

 

 

§ 6

Zasady prowadzenia Loterii

1.     Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik będący przedsiębiorcą (podmiot prowadzący działalność gospodarczą) musi:

a)     być zarazem Uczestnikiem Programu Lojalnościowego VIPro,

b)     przystąpić do loterii w sposób wskazany w § 5 pkt 5 Regulaminu i następnie
w Okresie Sprzedaży Promocyjnej dokonać u Organizatora zakupu towarów
w postaci: osłonek spawów z serii ANT, osłonek spawów z serii Single lub osłonek spawów z serii Ribbon za kwotę minimum 1.000 zł netto.

2.     Zakupy towarów dokonane przed otrzymaniem przez Organizatora zgłoszenia potwierdzającego przystąpienie do Loterii nie uprawnia Uczestnika do uzyskania Losów.

3.     Przez zakup towarów rozumie się złożenie zamówienia oraz jego prawidłowe opłacenie
u Organizatora w terminie zakreślonym na wystawionej przez Organizatora fakturze, jednak nie później niż do 31.12.2023 r.

4.     Za każde pełne 1.000 zł netto wydane na zakup towarów zgodnie z ustępem 1, 2 i 3 - Uczestnik uzyska 1 los. Liczba losów możliwych do uzyskania przez Uczestnika jest wielokrotnością kwoty 1.000 zł wydanej na zakup towarów wskazanych w ust. 1 lit. b.

5.     Od chwili dokonania zgłoszenia do Loterii i złożenia zamówienia towarów uprawniających do uzyskania Losów, Uczestnikowi nadawany jest indywidualny numer porządkowy, którym będą oznaczone uzyskane przez Uczestnika Losy.

6.     Ilość zdobytych przez danego uczestnika Losów jest odnotowywana przez Organizatora
i kumuluje się. Uczestnik ma prawo w każdym czasie dowiedzieć się u Organizatora
o tym, jaki posiada indywidualny numer porządkowy, ile Losów posiada w danym momencie. W losowaniu nagrody udział biorą wszystkie Losy zdobyte przez Uczestnika.

7.     Program Lojalnościowy VIPro jest to program prowadzony przez Organizatora, którego zasady i warunki uczestnictwa wraz z regulaminem dostępne są pod adresem internetowym w terminie od 8 maja 2023 do 27 lutego 2024 r.,: https://www.v-protect.com/program-lojalnosciowy-vipro/ i www.v-protect.com/download/ („Program Lojalnościowy VIPro”).

8.     Udział w programie Lojalnościowym VIPro jest warunkiem udziału w niniejszej Loterii.
W przypadku jednak zakończenia okresu obowiązywania Programu Lojalnościowego VIPro przed zakończeniem Okresu Sprzedaży Promocyjnej w tej Loterii (tj. przed 31.12.2023 r.), warunek uczestnictwa w Programie Lojalnościowym nie jest konieczny aby brać udział w Loterii.

9.     Uczestnikiem Programu Lojalnościowego VIPro jest podmiot, który spełni wszystkie przewidziane regulaminem Programu Lojalnościowego VIPro zasady i warunki, aby zostać uczestnikiem tego programu lojalnościowego („Uczestnik Programu Lojalnościowego VIPro”).

10.  Uczestnik Loterii musi również wyrazić zgodę na udział w Loterii oraz zgodę
na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

§ 7

Wartość puli nagród

1.     Całkowita wartość nagrody w Loterii przeznaczonej przez Organizatora za wygraną wynosi 19.333,03 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy  złote i trzy grosze) brutto. W Loterii przewidziano jedną Nagrodę. Podana wartość Nagrody w Loterii jest wartością rynkową i może się różnić od cen detalicznych na rynku.

2.     Nagrodą w Loterii jest profesjonalny zestaw do spawania i pomiarów sieci światłowodowych firmy YAMASAKI w skład, którego wchodzą:

a)     Spawarka światłowodowa Y91,

b)     Reflektometr światłowodowy Y32,

c)     Inteligentny miernik mocy TPU1,

d)     Źródło światła TLU3,

e)     Nożyk do cięcia włókien Y17,

o wartości 19.333,03 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote i trzy grosze) brutto.

3.     Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w tym nie podlega zamianie na jakąkolwiek kwotę pieniężną.

4.     Zwycięzca Nagrody nie może przenieść prawa do Nagrody na podmiot trzeci.

5.     Nagroda zostanie doręczona Zwycięzcy przesyłką pocztową lub kurierem na adres wskazany przez Zwycięzcę w formularzu zgłoszenia. Nagroda może zostać również odebrana przez Zwycięzcę osobiście w siedzibie Organizatora.  

 

 

§ 8

Miejsce i termin losowania Nagrody  i ogłaszania wyników

oraz warunki wydania nagrody

1.     Losowanie Nagrody odbędzie się w dniu 15 stycznia 2024 roku w siedzibie Organizatora przy ul. Tanowskiej 18 w Policach (72-010 Police).

2.     W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowo uzyskane Losy Uczestników. Każdemu
z uczestników przypisany zostanie indywidualny numer porządkowy. Każdy uzyskany los danego Uczestnika będzie oznaczony jego indywidualnym numerem, przy czym będzie on zabezpieczony przed nieuprawnionym wglądem podczas losowania.

3.     Losowanie przeprowadzone zostanie przez Komisję Loterii. Polegać ono będzie na ręcznym wylosowaniu przez członka Komisji, Losu zawierającego numer porządkowy przypisany do nazwy Uczestnika Loterii spośród znajdujących się w zbiorczym naczyniu wszystkich Losów, jakie zostały uzyskane przez Uczestników Loterii w Okresie Sprzedaży Promocyjnej. Przed losowaniem Losy znajdujące się w naczyniu zbiorczym zostaną ręcznie wymieszane.

4.     Losowane są dwa losy: pierwszy jest „Losem Zwycięzcy”, drugi – „Losem Rezerwowym”. „Los Rezerwowy” nie może należeć do tego samego Uczestnika co „Los Zwycięzcy”, dlatego będzie losowany aż do skutku.

5.     Po pozytywnej weryfikacji prawa do nagrody, przewidzianego niniejszym Regulaminem, Organizator Loterii poinformuje w terminie do dnia 20 stycznia 2024 roku, właściciela „Losu Zwycięzcy” o wyniku losowania, za pośrednictwem wiadomości mailowej. 

6.     W przypadku negatywnej weryfikacji prawa do nagrody właściciela „Losu Zwycięzcy”, nagroda przypada właścicielowi „Losu Rezerwowego”.

7.     Po pozytywnej weryfikacji prawa do nagrody, przewidzianego niniejszym Regulaminem, Organizator Loterii poinformuje 26 stycznia 2024 roku, właściciela „Losu Rezerwowego” o wyniku losowania, za pośrednictwem wiadomości mailowej. 

8.     W przypadku negatywnej weryfikacji prawa do nagrody właściciela „Losu Rezerwowego”, przewidzianego niniejszym Regulaminem, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

9.     Zwycięzca Loterii zobowiązany jest do rozliczenia należności publicznoprawnych związanych z otrzymaniem nagrody – według właściwych dla niego zasad – zgodnie
z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

10.  Informacja o wynikach Loterii zostanie ogłoszona w terminie do 25 dni od dnia losowania, na stronie internetowej Organizatora https://www.v-protect.com/, jednak bez publicznego wskazania imienia i nazwiska lub nazwy firmy Zwycięzcy Loterii,
a jedynie poprzez wskazanie numeru porządkowego, o którym mowa w ust.2.

 

 

 

 

§ 9

Termin wydania Nagrody

1.     Nagroda wydawana jest pozytywnie zweryfikowanemu Zwycięzcy, wyłonionemu zgodnie z niniejszym Regulaminem, w terminie do 9 lutego 2024 r.

2.     Nagrodę można odebrać bezpośrednio w siedzibie Organizatora najpóźniej do 9 lutego 2024 r. po wcześniejszym umówieniu z Organizatorem dokładnego dnia i godziny wydania Nagrody.

3.     Nagroda może zostać przekazana za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej, najpóźniej wysłana będzie do 2 lutego 2024 roku na wskazany adres w formularzu zgłoszeniowym na koszt Zwycięzcy.

4.     Wszelkie koszty, w tym dojazdu, noclegu itp., związane z osobistym odbiorem Nagrody
w siedzibie Organizatora ponosi Zwycięzca.

 

 

 

§ 10

Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

1.     Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia Loterii do dnia 16 lutego 2024 r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po dniu 16 lutego 2024 r. nie będą rozpatrywane.

2.     Reklamacja musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację
(imię i nazwisko Uczestnika lub nazwę firmy, dokładny adres korespondencyjny wraz
z kodem pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację oraz zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora. W przypadku złożenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wnoszący reklamację wskazuje adres elektroniczny
do komunikacji w sprawie złożonej reklamacji.

3.     Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:
ul. Tanowska 18, 72-010 Police z dopiskiem „Loteria VIPro – reklamacja” lub na adres email Organizatora: loteria@v-protect.pl z wpisanym tytułem wiadomości „Loteria VIPro – reklamacja”.

4.     Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję Loterii nie później niż do dnia 23 lutego 2024r.

5.     Podmiot wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji Loterii najpóźniej do dnia 23 lutego 2024 r., listem poleconym przesłanym na adres podany
w zgłoszeniu reklamacji. W przypadku Uczestnika Loterii, który wskazał
w zgłoszeniu reklamacji adres e-mail, o decyzji reklamacyjnej zostanie powiadomiony
na podany adres e-mail.

6.     Roszczenia związane z udziałem w Loterii promocyjnej przedawniają się z upływem
6 miesięcy od dnia wymagalności.

7.     Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

8.     Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

 

 

§ 11

Dane osobowe

1.     Dane osobowe Uczestników i Zwycięzcy Loterii są przetwarzane zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

2.     Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora

a)     administratorem danych osobowych Uczestników i Zwycięzcy w zakresie wskazanym w Regulaminie jest Organizator.

b)     z Organizatorem można się kontaktować za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: loteria@v-protect.pl lub listem na adres
V-Protect Sp. z o.o. ul. Tanowska 18, 72-010 Police.

c)     dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora w następujących celach:

-       Uczestników – w celu podjęcia działań dotyczących realizacji Loterii, w tym wyłonienia Zwycięzcy Loterii, weryfikacji ich uprawnień w celu wydania Nagrody,

-       Zwycięzcy – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
na Organizatorze, w tym w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy
o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 227), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wpłaconych (wydanych) wygranych
(t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2304), przepisy podatkowe i przepisy o rachunkowości,

-       Uczestników i Zwycięzcy – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, na potrzeby postępowania reklamacyjnego.

3.     Podstawą prawną przetwarzania przez Organizatora danych osobowych w celach wskazanych w ust. 2 powyżej jest:

a)     podjęcie działań w celu realizacji Loterii (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b)     niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c RODO), jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających
z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, na potrzeby kontroli przez uprawnione organy państwowe,

c)     niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c RODO), jakim są w tym zakresie przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji,

d)     niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c RODO), tj. w celu realizacji reklamacji zgłoszonych przez Uczestnika, obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 20),

e)     prawnie usprawiedliwiony interes Organizatora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

4.     Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do Zwycięzcy) do otrzymania Nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz
(w przypadku Zwycięzcy) brakiem możliwości otrzymania Nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.

5.     Dane osobowe Uczestników i Zwycięzcy mogą być ujawniane przez Organizatora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności w celach świadczenia usług IT, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, archiwizacji, organom administracji publicznej, organom powołanym do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.

6.     Dane osobowe Uczestników i Zwycięzcy Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii, nie krócej niż do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń. W przypadkach, w których dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na Organizatorze, dane te będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa.

7.     Uczestnikom i Zwycięzcy przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, żądania ich przeniesienia (prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy), jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

§ 12

Postanowienia końcowe

1.     Regulamin Loterii oraz wzór zgłoszenia stanowiący do niego załączniki, dostępne są
na stronie internetowej organizatora, tj. na https://www.v-protect.com/download/ oraz w zakładce odnoszącej się do Loterii.

2.     Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Loterii określone są w niniejszym Regulaminie Loterii oraz we właściwych przepisach prawa.

3.     W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym: przepisy kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

4.     Połączenia telefoniczne wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii i odbywają się tylko z polskich zasobów numeracji.

5.     Organizator może kontaktować się telefonicznie lub mailowo z Uczestnikiem w sprawach związanych z urządzaną Loterią. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze.

6.     Za dni robocze na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

7.     Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych (t.j. w Dz. U. z 2023 r. poz. 227).

 

 

 

 

 

 

Wygodne metody płatności i dostawy

W naszym sklepie zapłacisz szybko i bezpiecznie dzięki płatnością internetowym:

Zamówione produkty dostarczymy kurierem lub do paczkomatu: